Képek - Érkezett egyéb írások - Érkezett költemények - Videók, YouTube, Egyéb

Érkezett egyéb írások

2017. május 19., péntek

Hello

Hello,
My names is miss Favour Edwin i wish to request for your friendship please write back through my email address i will tell you more about myself thanks i wish to hear from you soon
Yours
Favour

2017. május 18., csütörtök

Hello

Hello,
My names is miss Favour Edwin i wish to request for your friendship please write back through my email address i will tell you more about myself thanks i wish to hear from you soon
Yours
Favour

2017. április 21., péntek

​Friedrich Klára: Táltos vagy sámán? > ​2017. április 21. 22:44


Feladó: Mária Ballán
Dátum:
​​
2017. április 21. 22:44
Tárgy: TÁLTOS VAGY SÁMÁN?
Címzett:

Kedves  Barátaim!

Szeretettel küldöm a mellékletben lévő írásomat, mely továbbítható.

Köszönettel: Klári

​​
Friedrich Klára: Táltos vagy sámán ?
  2017-04-21 22:39:31, péntek

 A lenti írás 1999-ben készült és 2000-ben nyomtatásban is megjelent a Ház a hídon c. füzetemben. Sajnos a helyzet az utóbbi 18 évben sem változott, a magyar köztudatban és a ,,tudományos" szakirodalomban még mindig zűrzavar van és a zűrzavart igyekeznek is fenntartani a témát illetően. Oly annyira, hogy még Székelyföldön is, ahol aztán tényleg semmiféle hagyománya nem lelhető fel a sámánizmusnak, a Magyar Örökség(!) elnevezésű táborban néhány éve mongol sámánnő által bemutatott sámánszertartást erőltettek a székelyekre, hátha így utólag be lehet építeni a magyarság tudatába. A mongol sámánhit semmiféle előrelépést nem jelent a finnugor sámánhittel szemben, mindkettőnek célja a magyarság ősi hitvilágának meghamisítása.

A csángók színes, érdekes, ősi néprajzába sem illik a sámánhit, de a tények sosem zavarták az éppen időszerű politika kiszolgálóit. Pl. a Honismeret 1988-as 5. számában (a Hazafias Népfront folyóirata) egy Faluhelyi Andor nevű illető hangsúlyozza: "A gyűjtésben szereplő hiedelem mondák és történetek betekintést nyújtanak az ősi sámán hitünknek a Bákó vidéki magyarság passzív tudatában élő emlékeibe...Tény viszont, hogy a Bákó vidéki magyarság népünk egykori sámán-hitének számos emlékét megőrizte egészében a közelmúltig."(49.)

Ez bizony tévedés vagy félrevezetés. Sámánokkal a magyar falvakban nem találkozhattunk és a falusiak nem is ismerték ezt a szót. Nem csak én mondom ezt saját tapasztalataim alapján, hanem például Laki Károly, aki néprajzi gyűjtő útjain erre a kérdésre is kitért. Ő sem találkozott olyan idős emberrel, aki a sámán szót valamikor is hallotta volna.
Tessenek megkérni a magyarok sámánhitét erőltetőket, hogy mutassák meg a sámán szót a régi magyar nyelvi szótárakban: Ballagi, Czuczor-Fogarasi, Szinnyei, stb. Bizony sámán nincs bennük, táltos pedig van.

A magyarság sámánvallásának egyik erőltetője volt Róheim Géza, aki Sigmund Freud tanainak hatása alá kerülve, ezeket az eszméket nem tudta a helyükön kezelni és félreértelmezte a jelenségeket. Ráadásul a félreértelmezett jelenségek leírására helytelen kifejezéseket használt. Ez a kettős káosz a magyarokra a sámánvallás szégyenbélyegét sütögetők fő forrása. Természetesen Róheim-et nem mindenki olvasta a sámánológusok közül, nekik egyszerű indítékuk a régi magyarság szellemi szintjének, hitvilágának lealacsonyítása.

Diószegi Vilmos A pogány magyarok hitvilága c. könyvének elején még ezt írja: "Az e korban (19. század) uralkodó magyar sámánhit elmélete azonban nem tudományos összehasonlító kutatások eredményén, hanem elméleti szillogizmuson alapult: a finnugorok és a törökök sámánhitűek, a magyarok a finnugor, illetve török népeknek rokonai, következésképpen a régi magyarok vallása nem lehetett más, mint a sámánhit." Sajnálatos, hogy könyvének végén, talán politikai nyomásra, mégis így összegez: "Mindezek alapján úgy látjuk, hogy a mai magyar népi kultúrának van egy olyan ősi rétege, amely a sámánhitből ered: ez volt a pogány magyarság hitvilága."(1983)

Az 1999-es írásom:

A táltos lelki, testi gyógyító, radiesztéta, botanikus, diplomata, jogtudós, művész
és nem utolsó sorban a magyar történelem tudója. Táltosai csak a szkítáknak,
hunoknak, avaroknak, magyaroknak voltak és vannak.
Éppen ezért felháborító, sértő az az izzadtságszagú szolgálatkészség, ahogyan
néhány szerző igyekszik összemaszatolni ősvallásunkat a sámánizmussal.
Sem a magyaroknak, sem a germán-kelta népeknek sámánjaik nem voltak. Álljanak itt bizonyságul a táltosok és a sámánok közötti leglényegesebb különbségek:

1. A táltos isteni ajándékként fogadja el küldetését, megtiszteltetés számára,
örömmel végzi.
- a sámán menekül a feladat elől, néha a szülők eldugják hetedik gyermeküket, máshová költöznek, csapásként fogják fel a sámánképességeket.

2. A táltos ép, egészséges, erős lelkű és testű ember, szuggesztív, méltóságteljes,
tiszteletet, bizalmat ébresztő, hangja zengő, ruházata régen fehér volt, ma a kornak megfelelő, de mindenképpen tiszta, rendezett.
- a sámán beteges, gyenge idegrendszerű, neurotikus, testileg eltérő, megjelenése ijesztő, bizarr, furcsa, mozgása, ruházata rendezetlen, hangja magas, rikácsoló, gyakran részeg, vagy révült.

3. A táltos képességeit csak jó, nemes ügy szolgálatában használja, tetteinek
indítéka nagyon gyakran a hazaszeretet.
- a sámán kapható rontásra, szerelmi praktikákra, pénzzel, javakkal, zsarolással befolyásolható.

4. A táltos ritkán használ eszközöket, legfeljebb gyógyfüveket, vagy nyugtató
hatású húros hangszert (nem dobot!). Napjainkban megfelelő hatású
zenéket.
- a sámánról csüngenek az amulettek, varázseszközök garmadáját hordja magával,amelyeket jó pénzért árul. Dobjaival iszonyú zajt csap. A sámándob alsó világának totemállatai - a csúszómászók - nincsenek a magyar népművészetben. A sámándob felső világának életfája bolygónk minden népénél megtalálható, tehát semmiféle szibériai rokonságra nem bizonyíték.

5. A táltosnak volt lova, a szárnyas, táltos paripa.
- a sámánoknak lovuk nem volt, legfeljebb dobjukat nevezik képletesen annak.

6. A táltos az Istennel való kapcsolatot a magányban, a csendben, a természetben való elmélyülésben keresi és találja meg, ehhez semmiféle révületkeltőt nem használ.
- a sámán rettenetes zajjal, dobolással, ordítozással, esztelen ugrándozással részegen, vagy révülten próbál a szellemvilággal kapcsolatot teremteni. De vajon milyen magasabbrendű lény az, akit fetrengéssel, üvöltözéssel lehet megidézni? Az első sumer istenek, Apszú és Tiámat éppen zajongásuk miatt akarták eltörölni az embereket a Föld színéről, de Marduk, az akkád-sémita főisten a rendbontók segítségére sietett. 

7. A magyar táltoshitre jellemző a bikaküzdelem. Ez a mitikus elem lehet a Bika csillagképpel kapcsolatos, de őrizheti a Gilgames eposz töredékét
is, ahol Gilgames - akit egyes szerzők Nimróddal azonosítanak - egy féltékeny
istennő által küldött bikát győz le.
- a sámánszertartásokon nincs bikával való küzdelem.

8. A leglényegesebb különbség, ami a táltosokat a sámánok fölé emeli, a
táltosok hazaszeretete, magyar nemzettudata, a magyar őstörténet igazságainak
ismerete, az ősök tisztelete, a szkíta-hun-avar-magyar nemesség és hagyomány továbbvitele, ősi írásunk, a rovásírás használata.
- a sámánvallás ellenben Szibériától Tibeten át Ausztráliáig hasonló jellegzetességeket mutat és semmiféle egyedi, nemzeti sajátossággal nem rendelkezik. Azt mondhatjuk, hogy a sámánizmus nemzetközi, internacionalista, ellenben a táltoshit nemzeti vallás.
Alexandra David Neel írja, hogy Tibetben a lámaizmus magasabb rendű a sámánizmusnál és a lámák a sámánokat BÖH-nek ,,utálatosnak" nevezik.

Gyakran hangoztatott ürügy a táltos-sámán fogalom összemosására, hogy
a táltos szót nem lehet idegen nyelvre fordítani. Ez nem igaz, mert a latinban
a magyar gyógyítókra a ,,magus" szót használták. (Lásd Czuczor-Fogarasi: TÁTOS-TÁLTOS címszó). Fehér Mátyás Jenő domonkos rendi szerzetesnek 1968-ban, Buenos Airesben megjelent a Középkori magyar inkvizíció c. könyve, amely a XIII. századtól a XV. századig tartalmaz inkvizíciós-hitvédelmi peres jegyzőkönyveket. Az üldözött táltosokat, gyógyítókat ezekben a latin szövegekben mágusnak nevezik.

Kiegészítés 2017-ben: Az 1968-ban megjelent könyvben, majd a Gede Testvérek által megjelentetett 1999-es kiadásban is a sámán szó szerepel. Ennek magyarázatára Bakay Kornélt, az 1999-es kiadás Előszó íróját idézem:

"Először is a sámánizmus nem vallás, másodszor egyre több adattal igazolható, hogy őseink egyistenhívők voltak, noha a gyógyító táltosok valóban léteztek, még pedig hosszú évszázadokon keresztül, de ez nem azonos a sámánizmussal, harmadszor maga a szerző korrigálta önmagát még 1968-ban (!), kijelentvén, a latin szövegek mágus szavát hibásan fordította sámánnak!"

Innen Fehér Mátyás Jenőt idézi Bakay Kornél:

"A mágus szó nyelvünkben ma is használatos és nem annyira idegen, mint a szibériai peremnépeknél oly nagy szerepet játszó sámán kifejezés, amelyet sokszor túlzottan kidomborítanak és általánosítanak. Ezek alapján tehát a könyvben szereplő sámán kifejezés helyére az eredeti mágus szót kell visszahelyezni."

Véleményem szerint azonban a mágus szó latinból való átvétele sem szerencsés, mert túl sok olyan tartalmat hordoz, amely inkább a varázslókra illik. A magyar szent ember pap és gyógyító, nem varázsló. A magyar lélek leginkább a táltos szót fogadja el, a sámán és a mágus idegen tőle.

A táltosok üldözésével és kiirtásával elvesztek olyan ősi gyógyszerek,
amelyeket ma a legkorszerűbb laboratóriumokban sem sikerül újból előállítani.
Így például a veszett állat gyógyítására, vagy a veszett állat által megmart
ember megmentésére, a betegség bizonyos szakaszán túl nincs lehetőség.
Fehér Mátyás Jenő, a fentebb említett írásában az inkvizíciós jegyzőkönyvekből
idézi egy veszettségben szenvedő ember meggyógyítását. Széchenyi
Istvánnak pedig Naplója tanúsága szerint a kutyáját kúrálták ki ebből
a rettenetes kórságból. A hatásos gyógyító eljárások legtöbbje tehát végleg
elveszett.

Az igen erőszakos és minden alapot nélkülöző táltos-sámán azonosításnak a kommunizmus idején egyértelmű oka volt, hogy a Szovjetunióhoz való csatoláshoz igyekezett leszármazási, néprajzi bizonyítékot adni. A nagy igyekezet eredménye szerencsére az lett, hogy e művek hazaszerető olvasója számára nyilvánvalóvá vált, hogy a sámán olyan a táltos mellett, mint a krampusz a Mikulás mellett.

Még ma is élnek közöttünk táltosok. Az ősi szentélyek romjain keresztény templomok épültek és e templomok papjai között voltak, vannak olyanok is, akik harcos, nemes bátorsággal őrzik a magyarságot. Lehet-e tagadni Mindszenty József, Márton Áron, Kiss Szaléz, Zakar András táltosságát, akiket szadista, kommunista pribékek börtönöztek be, rugdostak, ütlegeltek. Vagy a híveit testével védelmező Apor Vilmosét, akit vérszomjas szovjet megszálló lőtt
agyon. Vannak olyan keresztény magyar papok, akik tovább viszik a táltos
szellemiséget.

És vannak olyan természetgyógyászaink, akik nem csak a testet, hanem
azokat a lelkeket is gyógyítják, akiket gyökértelenné, beteggé tett sok ezer
éves ősi kultúránk elrablása, a finnugor eredet, a török-mongol eredet, a sámán vallás és s a "művelt" Európát kirabló "kalandozások" szégyenbélyege.

"Népünk között van a legtöbb látó" Magyar Adorján Az Ősműveltség (Magyar Adorján baráti Kör, 1995)

"Meg kell vonnunk a határt a sámán extatikus őrjöngése és hörgése, a varázsló és boszorkány fetrengése, valamint a démoni erőktől mentes valóban Isteni érintések között."
Dümmerth Dezső: Az Árpádok és a magyar szent kultusz kialakulása (Junior, 1997)

"A magasabb világgal való érintkezés első feltétele a csend."
Hamvas Béla: Extázis (Mérték füzetek, szerk. Dúl Antal)

"El kell utasítanunk azt a feltételezést, hogy a magyar ősvallás sámánhit lett volna... Táltosaink inkább gyógyfüves gyógyítók, mint dobszóval, mérgekkel önmagukat kábulatba ringató gyenge idegzetű emberek."
László Gyula: Árpád népe (Helikon)

Olvasnivaló:

Eliade, Mircea: A samanizmus (Osiris Kiadó, 2005)

Fehér Mátyás Jenő: Középkori magyar inkvizíció (Transsylvania-1968, Gede Testvérek-1999)

Harangozó Imre: Transzcendens trambulin (Újkígyós, 2010)

Vitebsky, Piers: A sámán (Helikon Kiadó, 1996)

Rajz: Szkíta gyógyító egy Kul-Obai vázáról (részlet)
 CÍMEK! CÍMEK! CÍMEK! CÍMEK! CÍMEK! CÍMEK! CÍMEK! CÍMEK! CÍMEK!

 
  muenchenihirnok@gmail.com.
 LAJOS GYULA ZALAI GAL <gallerygaal@gmail.com>

 
"Undisclosed-Recipient:;"@s8.unas.hu
Józsefné Forró<jozsefne.forro@gmail.com>

Kásáné Nagy Ágnes <kasane@citromail.hu>;
Pataki Katalin <patkat55@gmail.com>;
Csirkéné Kósa Ibolya <cs.ibolya69@gmail.com>;
Kutasi József Antal <jozsef@kutasi.eu>;
Oroszlán Hajnalka <oroszlan@kapos-net.hu>;
Fábos Imréné <imrene.fabos@etk.pte.hu>;
Pálné Szalafai <szalafai.palne@gmail.com>;
Gabriella <sznagygabriella@gmail.com>;
"Sólya, Veronika" <solyaveronika@postafiok.hu>;
Maróti László <laszlomaroti@gmail.com>;
Béres Magdolna <magdi.lena7@gmail.com>;
Molnár József Bálint <jzsmolnar@gmail.com>
Tibor Kalman <tkalman54@gmail.com>
KOPOCS <t.kopocs@gmail.com>

Vince Köles <komaromivince@gmail.com>;
knirs.viking@gmail.com;
Oliver Csemy <oliver.csemy@gmail.com>;
Károly Borbély <borbelykaroly58@gmail.com>;
Kadocsa Soós <tarlakszalon@gmail.com>;
Kutasi Jozsef Antal <jozsef@kutasi.eu>;
istvan1feher@gmail.com;
Istvan Bardos <istvanbardos5@gmail.com>;
dr.viola.pal@gmail.com;
Dániel Erzsébet <daniel.nana@stonline.sk>;
Éva Dunajszky <dunajszky.eva@gmail.com>;
Erzsébet Pogány <pogany@szakc.sk>;
Batta György <batta.gyorgy@gmail.com>;
Borbala Drafi <borbala.drafi@gmail.com>;
Tihamér Novotny <prinotipa@gmail.com>;
György Pallag <pallag59@gmail.com>;
praznovszky.m@mail.t-com.sk;
vila-sro@stonline.sk;
Szakolczay Lajos <szakolczaylajos@gmail.com>;
Szilárd Fecsó <fecso.szilard@gmail.com>;
Miglinczi Éva <miglinczi@gmail.com>;
laszlozsakovics@gmail.com;
Tihamér Lacza <laczat@gmail.com>;
László Szabó <laborlaci@gmail.com>;
Romhányi <romhynyr@wmx.sk>;
Reviczky Társulás <reviczky.lv@gmail.com>;
Gabor Ruda <rudagabor@hotmail.com>
Erdélyi Magyarok Egyesülete - EME<erdelyime@gmail.com>

Kiss Janos <dedabisztra@hotmail.com>

Ágnes Erdös <agimama@t-online.hu>;
Ágnes Pályi <palyiagnes@yahoo.com>;
Andrea Bakcsi <bakcsia@yahoo.de>;
Babika Hámorszky <hamorszky@citromail.hu>;
Benedek Bela <benedekbela@yahoo.com>;
Dezső Lőrincz <dezy49@yahoo.com>;
Están Papp <pappistvan1944@yahoo.com>;
Etelka Balogh <baloghetelka@yahoo.com>;
GYÖNGYI SZABÓ <docgyongyi@yahoo.com>;
Hajni Osváth <o_hhhhh@yahoo.com>;
"hoki1945@yahoo.com" <hoki1945@yahoo.com>;
István-ka Szente <szente_istvan@yahoo.com>;
Joska Ferenczi <ferenczicsalad@yahoo.com>;
Kálmán Osváth <osvathkalman@yahoo.com>;
Kinga Szente <kingaszente@yahoo.com>;
Kutasi József Antal <jozsef@kutasi.eu>;
László János <jlaszlo55@freemail.hu>;
László Kacso <kacso_laszlo@yahoo.com>;
Marika Czika <czikamari@yahoo.com>;
Nagy Jozsef <nagytotyi@gmail.com>;
Nagy Veronika Erika <nagyverika@freemail.hu>;
Reichenberger Rudolf <rudolf.reichenberger@gmail.com>;
Sándor Sipos <siposok2@freemail.hu>;
Szurkos Geza <szurkosgeza2013@yahoo.com>;
Turos Janos <turosjanos@yahoo.com>;
Veress Mihály <veressmitya@gmail.com>;
Zsiga Nagy <nagy.ebazs@yahoo.com>;
"Zsolt-(lelkész) Nagy" <nzszsoltfrog@yahoo.com>

Sütő Gábor <retorno@hu.inter.net>
péter Reiner <repe.edeserdely@gmail.com>

Ungarisch-Österreichisch-Bayerische Gesellschaft <un-os-ba@ungarnportal.com>

Anneliese Thaler<Anneliese@experts241.com>

SASFA Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete <sasfa@t-online.hu>

 Mária Ballán <fontosleveleim@gmail.com>

"Miklós dr.Csomai" <miklosdrcsomai@gmail.com>
Marinka Mihály <mmkarahun@gmail.com>

Panoráma Világklub Iroda <mail@vilagklub.com>

 László Csaba <csabakiralyfi46@gmail.com>
Gősi Mária  <gosi2@freemail.hu>
bozokiantal
@gmail.com.
Mariann Meszlényi <meszli48@gmail.com>
 <sugallatokoraja@gmail.com>, Aneta Dóczyová <aneta.dd@gmail.com>, Anna Györgyi <gyorgyianna@gmail.com>, Apró Juhász János <aprojuhasz1@gmail.com>, Aranka Szabóné Nagy <nagy.arim@gmail.com>, Baby Kercmar <maria.kercmar@gmail.com>, Bagi Mária <drbagimaria@hotmail.com>, Bálint Jósvai <bjosvai@gmail.com>, Bálint Magdi <balint.magdi1@t-online.hu>, Balog János <dzsjanos@gmail.com>, Balog Krisztián <krisztianzene@gmail.com>, Beáta Makai <scorpiosecret1985@gmail.com>, Bende László <gaztemplom@freemail.hu>, Bendéné Margó <bendenemargo@gmail.com>, Berente Timea <info@egeszsegbar.hu>, Berta Éva <eva.berta.1968@gmail.com>, Berta Lili <berta.lilianagnes@gmail.com>, Böjte Csaba <bojtecsabaofm@gmail.com>, Bucsy Marcsi <bucsymarcsi@gmail.com>, Bujtás Zsuzsa <bujtas@gmx.de>, Bullás Mária <bullasmaria@gmail.com>, "Czeke András dr." <czekeandras@gmail.com>, Csanádi Marika <csanadimaria@freemail.hu>, Darida Péter <dp@hiszk.hu>, Dicső Anikó <dicso.aniko@gmail.com>, Ditrói Zoli <zoil@freemail.hu>, Dobos Dalma <dalmadobos@gmail.com>, Drengács Margit <kissmargit@fibermail.hu>, Edith Kiss <edith.kiss08@gmail.com>, Emese Héjja <egymese@gmail.com>, Endre Zsilinszky <zsilbandi@gmail.com>, Erde'lyi Tibor <uldin2009@gmail.com>, Erika Bálintné László <riki0618@gmail.com>, Éva Beney <vbpanda838@gmail.com>, Faragó Erzsébet <faragoerzsebet59@gmail.com>, Faragó Lilla <farago.lilla@gmail.com>, Fazekas Ferenc <fazekas.ferenc3@freemail.hu>, Fehér József <jozsef_feher@freemail.hu>, Fehérlófia Dobkör <feherlofiadobkor@gmail.com>, Felber Gabcsi <gabigloriella@gmail.com>, Fenyvesi Misi <fenyvesimihaly@citromail.hu>, Franciska Kristóné <kristojanosne@freemail.hu>, Füzi Edit <editfuzi9@gmail.com>, Gabriel33 <gabriel33@citromail.hu>, Gabriella Tóth <tothgabriellamaria@gmail.com>, "Garzó Péter dr." <garzop@invitel.hu>, Gulyás Judit <gulyasj6@gmail.com>, Gyebrovszki Klára <mariatemploma@citromail.hu>, gyovai.lajosne@freemail.hu, Halina Wilk Bergerné <info@halinaansa.hu>, Hervay Tamás <hervay@freestart.hu>, Horváth Imi <horvathi888@gmail.com>, Hurainé Ági <hapeduo@gmail.com>, Ildikó Baráth Kisné <tibcsi59@freemail.hu>, Ilona Kovács Lászlóné <beckilona17@gmail.com>, Inszám Lajos <inszam.lajos@digikabel.hu>, Jáksó Norbert <mercedes190diesel@citromail.hu>, Jámbor Krisztián <teremto.tarsadalom@gmail.com>, János Horkovics-Kováts <janoshorkovicskovats@gmail.com>, Jászi Attila <jasziacs@gmail.com>, József Benke <mariaszolgalat1@gmail.com>, Kaczor Anna <annakaczor@freemail.hu>, Kádár Tóni <kadarantal@gmail.com>, Kapu Márti <kapumarti@indamail.hu>, Kása Erzsébet <kasa5211@gmail.com>, Katalin Feketéné Lendvai <lendvaykatalin@gmail.com>, Kelemen Gábor <kele1947@gmail.com>, Király Judit <migumicu@gmail.com>, Klára Szabó Kololzsváriné <claire.aurora@gmail.com>, Klimaj Péter <klimaj.peter@monornet.hu>, Kócziás Gyuri <kooczi60@gmail.com>, Korsch Péter <korschpeti@gmail.com>, Kovesdi Judith <kovesdij8@gmail.com>, Körmendi Anna <kormendi.anna1@gmail.com>, Kristóf Miklós <kristofmiklos@freemail.hu>, Kristóff Zoltán <k.zoltan46@t-online.hu>, Lajos dobkör <gazalkatresz@gmail.com>, Lakó Margit <lako.margit@gmail.com>, Lencse Ernő <bioerno@t-online.hu>, Lendvay Kati privát <tunderilonaaranykor@gmail.com>, Lengyel Károly <karolyorama@gmail.com>, Lenhardt Béla <szijgyarto1873@gmail.com>, Lenkei Gabi <g.lenkei@gmail.com>, Lilla <trabant1.1limusin@gmail.com>, lujzika1984@gmail.com, Magdolna Koncz <magdalalena111@gmail.com>, Magyar Éva <magyar.eva76@gmail.com>, Márta Hartyáni <martamorph@gmail.com>, Máté Elemér Péterné dr <mate.matild@gmail.com>, Mérai Hilda <meraihilda@hotmail.com>
________________________________________________________
​​
Nem kérnek! 
​​

Katalin Horompo <gedeon.k@freemail.hu>​Nem szabad küldeni!


Kutasi József - Egyéb írások

Kutasi József - Képek

Kutasi József - Versek, költem.

Kutasi József - Videók You

Kutasi József - Blog Hírfutár
​____________________________________________________________​

​​

A KUTASI JÓZSEF ANTAL oldal feladata és célja: 

Minél előbb egy új, szebb, jobb, és szabad Magyarországot alkotni. 

Magyarországon, a világon élő Nemzettestvéreimnek és más nemzetiségűeknek továbbítom az igaz tájékoztatót arról, ami az Anyaországban történik! 

Csak nekünk magyaroknak, saját erőnkből lehet a radikális rendszerváltást tovább folytatni. 

Nagyon sok anyagi kérés érkezik. Nem tudok segíteni! A kérő leveleket sem hozom nyilvánosságra, mert akkor még több érkezne. 

Senki sem kért meg, hogy ezt a fáradságos, idegfeszítő munkát végezzem, de csinálom a Magyarországon élő Nemzettestvéreim javára, hogy legyen remény és érezzék a boldogabb élet jövetelét. 

Nem vagyok politikus, költő, könyv vagy újságíró. Önök sokkal jobban tudják gondolataikat papírra írni mint én. 
Kérném, írják meg a világon élő 15.000.000 (tizenötmillió) Honfitársam életét, sorsát, gazdaságát, jólétét, szegénységét, nyomorúságát és így tovább, de csak az igazat! 

Háttérben dolgozok! Szabad magyar és német állampolgár vagyok, nyílt életet élek! 
Mindig igaz, becsületes, független, semleges és önálló voltam, vagyok és maradok. 

Engem senki nem támogat és nem ad egy darab fillért sem. Azt a kis pénzt abból a kevés nyugdíjamból veszem el, ami erre a feladatra szükséges. 

Kormányi, állami, politikai, egyházi, önkormányzati, alapítványi, társulati, vagy civil szervezeteknek tagja nem vagyok és nem is szimpatizálok velük. Nem tartozok a médiához, internet figyelőikhez, rendőrséghez, ügynökékhez, titkos szolgálatokhoz, kémekhez, besúgókhoz, fizetett vagy fizetetlen spiclikhez. 

Ami a KUTASI JÓZSEF ANTAL oldalán megjelenik, azt csak én – Kutasi József Antal – választom ki és hozom nyilvánosságra.
 
Nem felelek a KUTASI JÓZSEF ANTAL oldalán megjelenő írások, képek, valamint linkelt oldalak tartalmáért, ami nem az én álláspontomat tükrözi. 
Azért csak a szerzők vállalják a felelősséget! 

A bejegyzések kattintással, illetve okos telefon vagy tablót használata esetén megérintéssel megnyithatók, és a forrás megadásával szabadon terjeszthetők. 

Kutasi József Antal az egyedüli tulajdonos mind tiszteletbeli személy, -anyagi támogatás nélkül-! 

Sajnos a munkám elismerése és a köszönet vagy egy-egy ajándék könyv olyan kevés, ami szóra sem érdemes! Ez így jó, mert ezáltal senkihez sem kötöm magam, de tiszteletben elfogadom. 

Szerkesztő: Kutasi József Antal (Piliscsaba-Klotildliget)
 
"Nemzeti újságírásért" kitüntetés, bronz fokozat Független Újságírók Szövetsége, Budapest 2009
 
 ​Kutasi József Antal
H - 2081 Piliscsaba - Klotildliget, Munkácsy Mihály köz 3,​ Magyarország
​​
Vezetékes telefon: 0036  26  63 17 66  > Üzenet rögzítő > Név megadás!
Mobil telefon:  0036  70 589 98 83 > SMS küldés > Név 
 
megadás
 
 Erre a címre <
jozsef@kutasi.eu> Kérem az anyagokat,üzeneteket,megivókat,tájékoztatókat,és a személyes leveleket!
Ancient Hungary fényképe.

Ha a jövőben nem kíván tőlem több tájékoztató levelet kapni, kérem, 
írja meg a címemre, a törvény értelmében törlöm a levelező listámról! 

A KUTASI JÓZSEF ANTAL oldal feladata és célja: 
Minél előbb egy új, szebb, jobb, és szabad Magyarországot alkotni. 
Magyarországon, a világon élő Nemzettestvéreimnek és más nemzetiségűeknek továbbítom az igaz tájékoztatót arról, ami az Anyaországban történik! 
Csak nekünk magyaroknak, saját erőnkből lehet a radikális rendszerváltást tovább folytatni. 
Nagyon sok anyagi kérés érkezik. Nem tudok segíteni! A kérő leveleket sem hozom nyilvánosságra, mert akkor még több érkezne. 
Senki sem kért meg, hogy ezt a fáradságos, idegfeszítő munkát végezzem, de csinálom a Magyarországon élő Nemzettestvéreim javára, hogy legyen remény és érezzék a boldogabb élet jövetelét. 
Nem vagyok politikus, költő, könyv vagy újságíró. Önök sokkal jobban tudják gondolataikat papírra írni mint én. 
Kérném, írják meg a világon élő 15.000.000 (tizenötmillió) Honfitársam életét, sorsát, gazdaságát, jólétét, szegénységét, nyomorúságát és így tovább, de csak az igazat! 
Háttérben dolgozok! Szabad magyar és német állampolgár vagyok, nyílt életet élek! 
Mindig igaz, becsületes, független, semleges és önálló voltam, vagyok és maradok. 
Engem senki nem támogat és nem ad egy darab fillért sem. Azt a kis pénzt abból a kevés nyugdíjamból veszem el, ami erre a feladatra szükséges. 
Kormányi, állami, politikai, egyházi, önkormányzati, alapítványi, társulati, vagy civil szervezeteknek tagja nem vagyok és nem is szimpatizálok velük. Nem tartozok a médiához, internet figyelőikhez, rendőrséghez, ügynökékhez, titkos szolgálatokhoz, kémekhez, besúgókhoz, fizetett vagy fizetetlen spiclikhez. 
Ami a KUTASI JÓZSEF ANTAL oldalán megjelenik, azt csak én – Kutasi József Antal – választom ki és hozom nyilvánosságra.
Nem felelek a KUTASI JÓZSEF ANTAL oldalán megjelenő írások, képek, valamint linkelt oldalak tartalmáért, ami nem az én álláspontomat tükrözi. 
Azért csak a szerzők vállalják a felelősséget! 
A bejegyzések kattintással, illetve okos telefon vagy tablót használata esetén megérintéssel megnyithatók, és a forrás megadásával szabadon terjeszthetők. 
Kutasi József Antal az egyedüli tulajdonos mind tiszteletbeli személy, -anyagi támogatás nélkül-! 
Sajnos a munkám elismerése és a köszönet vagy egy-egy ajándék könyv olyan kevés, ami szóra sem érdemes! Ez így jó, mert ezáltal senkihez sem kötöm magam, de tiszteletben elfogadom. 
Szerkesztő: Kutasi József Antal (Piliscsaba-Klotildliget)
"Nemzeti újságírásért" kitüntetés, bronz fokozat Független Újságírók Szövetsége, Budapest 2009
 ​Kutasi József Antal
H - 2081 Piliscsaba - Klotildliget, Munkácsy Mihály köz 3,​ Magyarország
​​
Vezetékes telefon: 0036  26  63 17 66  > Üzenet rögzítő > Név megadás!
Mobil telefon:  0036  70 589 98 83 > SMS küldés > Név 
 
megadás
 
 Erre a címre <
jozsef@kutasi.eu> Kérem az anyagokat,üzeneteket,megivókat,tájékoztatókat,és a személyes leveleket!
Ancient Hungary fényképe.

Ha a jövőben nem kíván tőlem több tájékoztató levelet kapni, kérem, 
írja meg a címemre, a törvény értelmében törlöm a levelező listámról! 


--
​​
Küldi: ​Kutasi József Antal
​ 
>
 ​
H - 2081 Piliscsaba - Klotildliget, Munkácsy Mihály köz 3,​ Magyarország
Vezetékes telefon:
 0036  26  631 766      
Mobil telefon:  0036 70  589 98 83 
 
 Erre a címre <
jozsef@kutasi.eu> Kérem az anyagokat, üzeneteket, megivókat, tájékoztatókat, és a leveleket!